Bärön

Ett projekt i föreningens regi är att värna om Bäröns natur och miljö, vårda dess kulturarv samt skapa och visa ett unikt besöksmål på denna ö som är en av Värmlandsskärgårdens verkliga naturpärlor.

Bärön är Millesviks skärgårds största ö och mäter ca 1,7 kilometer från väster till öster och har en bredd av ca 1 kilometer. Här finns en av skärgårdens två kända bosättningar. Bärötorpet är fortfarande intakt och kvar finns även ett mindre magasin, ladugården är dock riven. Rester av gammal odlings- och betesmark är markant. Bärön ägs av Millesviks- och Ölseruds Församlingar som ingår i Säffle Pastorat. Lurö Natur- och Kulturförening arrenderar, driver och står bakom restaurering av byggnader och bevarande av kulturlandskapet.

Öns bebyggelse

På Bärön finns sen liten gårdsmiljö med två bevarde byggnader, det gamla bostadshuset och ett uthus. Huvudbyggnade torde ha uppförts 1830 och ön ska ha varit bebodd fram till 1950-talet.

Gårdens ladugård är idag riven men grunden finns kvar. På en hembygdskarta kan man också se åkrar och ängsmark. Det som idag är hassellund var då ängsmark. Troligen har man redan då kobinerat hasselnötsodling och höproduktion på ängen och hassellunden är idag lite av en kulturlämning. Man kan fortfarande i dag se vart åkrarna varit, det är platt och finns diken. Träd i dikena som börjat som sly är idag rejäla träd.

Registrerad nyckelbiotop

Området utgörs av en sedan lång tid känd hassellund i anslutning till bärötorpet. Som hassellund betraktat är området stort och är den mest utvecklade i sitt slag inom Säffle kommun. Många stammar är grova och flera är grövre än 20 cm i diameter. Likaså är döda stammar vanliga. I områdets västra del tycks hassellunden ha brett ut sig i det angränsade hygget några grova stockar av gran ligger kvar efter en tidigare avverkning i sydvästra delen. Norr om torpet växer några grova oxlar och trädskiktet är mer utvecklat i denna del. Området har myckat höga naturvärden knutna till grov hassel och andra grova lövträd. Inslaget av död ved är viktigt för vedlevande svampar samt för insekter och insektsätande fåglar som t.ex. hackspettar. Fågellivet är mycket rikt. Enligt uppgift har även den sällsynta buskmusen påträffats i området. För att bevara och förstärka naturvärden måste utvecklingen mot mera död ved gynnas. En svag röjning av klena lövträd i vissa delar är positiv. Inslaget av gran är litet men bör ej tillåtas öka.

Talldominerad naturskog på bergbunden mark. I östra delen dominerar granen med inslag av klibbal längs stranden. Ställvis finns riklig underväxt av rönn. På bättre mark uppträder hassel under de grova granarna. I öster finns grova högstubbar och lågor av gran. Många av tallarna har grov bark och kraftiga grenverk. Området bör få utvecklas fritt utan några skogliga ingrepp.

Föreningens verksamhet

Renovering av hus, byggnation av dass, slåtter av ängar...

 

 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R